International Genealogy Services Belgium hecht veel belang aan beroepsethiek en engageert zich derhalve om hun vakkennis integraal in dienst te stellen van het genealogisch onderzoek. International Genealogy Services Belgium verbindt er zich toe al zijn kennis te gebruiken om de erfgenamen op te sporen en de juiste erfopvolging op te stellen, want g enealogisch onderzoek is een studiegebied dat voortdurend evolueert en vraagt een uitmuntende kennis van alle beschikbare informatiebronnen. Daarnaast vergt genealogisch onderzoek een feilloos beheer om alle dossiers geslaagd en correct af te handelen. International Genealogy Services Belgium is de ideale partner voor al uw genealogische projecten.

International Genealogy Services Belgium engageert zich derhalve om :
-in de mate van het mogelijke het tijdsbestek te respecteren
-de nodige middelen aan te wenden tot een efficient genealogisch onderzoek
-altijd het onderzoek te verrichten op basis van een afgesproken budget
-het principe om de overeengekomen raming nooit te overschrijden of supplementaire kosten zonder uitdrukkelijk akkoord van onze opdrachtgever te respecteren

Honorarium