Bescherming van persoonsgegevens

International Genealogy Services Belgium moet bepaalde informatie over individuen verzamelen en gebruiken. Het kan gaan om klanten, leveranciers, zakelijke contacten, werknemers en andere mensen met wie het erfrechtelijk onderzoeksbureau een relatie heeft of waarmee ze contact moet opnemen. Dit beleid beschrijft hoe deze persoonlijke gegevens moeten worden verzameld, behandeld en opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke gegevens beschermingsnormen.

Gegevensbeschermingswetgeving

International Genealogy Services Belgium voert erfgenamenonderzoek uit waarin gepaste discretie en vertrouwelijkheid gevraagd wordt. Vandaar dat ‘International Genealogy Services Belgium veel belang hecht aan beroepsethiek. De erfrechtelijke genealogen engageren zich om hun vakkennis integraal in dienst te stellen van het genealogisch onderzoek. In het kader van erfrechtelijk onderzoek verbindt International Genealogy Services Belgium er zich toe al zijn kennis te gebruiken om de erfgenamen op te sporen en de juiste erfopvolging op te stellen, maar eveneens een absoluut beroepsgeheim te respecteren over de feiten en inlichtingen waartoe de genealogen toegang hebben. International Genealogy Services Belgium moet zich conformeren naar de ‘GDPR of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG’ genoemd. Deze verordening gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Vanaf mei 2018 moeten wij als bedrijf kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe wij deze beveiligen. De integrale tekst inzake deze ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ kunt op volgende link (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/) nalezen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is gebaseerd op acht belangrijke principes. Deze houden in dat persoonlijke gegevens moeten worden verzameld en gebruikt:

-eerlijk en rechtmatig worden verwerkt

-alleen worden verkregen voor specifieke, rechtmatige doeleinden

-wees adequaat, relevant en niet buitensporig

-wees accuraat en blijf op de hoogte

-niet langer dan nodig worden vastgehouden

-verwerkt in overeenstemming met de rechten van de betrokkenen

-op passende wijze worden beschermd

-niet worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dat land of gebied ook een adequaat beschermingsniveau waarborgt

Genealogisch onderzoek is een studiegebied dat voortdurend evolueert en vraagt een uitmuntende kennis van alle beschikbare informatiebronnen. Daarnaast vergt genealogisch onderzoek een feilloos beheer om alle  dossiers geslaagd en correct af te handelen. waarbij de bescherming en respect van uw privéleven door ‘International Genealogy Services Belgium’ wordt gedragen.
International Genealogy Services Belgium’streeft er bovendien naar goede relaties te onderhouden met hun confraters.

Data protection