Opsporing van erfgenamen, eigenaars van verlaten panden, begunstigden van levensverzekeringen

Het is goed mogelijk dat iemand 'ab intestat' sterft, dat wil zeggen 'zonder testament'. Het nalatenschap is derhalve vacant.  Soms kan het zijn dat een verlaten eigendom of terrein wordt ontdekt. Of er is een testament, maar niet alle bezittingen werden daarin genoteerd. In vele gevallen is het niet bekend wie de erfgenamen of rechthebbenden zijn. Vaak gaat het om verre familieleden die de overledene nauwelijks of niet gekend hebben.

International Genealogy Services is daarom de geprivilegieerde medewerker voor internationaal  onderzoek naar de gerechtigden in nalatenschappen, begunstigden van levensverzekeringen en eigenaars van verlaten panden.

Famille

In het kader van een vacante nalatenschap wordt International Genealogy Services gemandateerd  door een professioneel : een notaris, een financiële instelling of een buitenlandse vakgenoot en lanceert International Genealogy Services haar genealogisch onderzoek in alle openbare informatiebronnen (o.a. bevolkingsregisters, archieven, vonnissen...) en volgt het spoor van iedereen tot de uiteindelijke lokalisatie van alle overlevende erfgenamen. 

Werkzaam op internationaal niveau International Genealogy Services biedt U tevens een vertaalondersteuning aan in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de omvang  van de familie kan het genealogisch onderzoek diverse maanden duren.     

International Genealogy Services hecht tijdens het onderzoek veel belang aan de bescherming van uw privéleven en deze wordt dan ook enkel binnen het strikte, wettelijke kader van de  opdracht  gebruikt.

International Genealogy Services werkt doorgaans op basis van een vooraf overeengekomen honorarium (of indien nodig volgens het internationaal gebruik : een percentage op het verdeelde erfdeel) en respecteert het principe om nooit de overeengekomen raming te overschrijden of supplementaire kosten te maken zonder uitdrukkelijk akkoord van de klant.  

Het genealogisch onderzoek wordt afgerond met het opmaken van een eindrapport met vermelding van de volledige gegevens van de erfgenamen en een genealogisch overzicht op basis waarvan de akte van erfopvolging en de aangifte van nalatenschap kunnen worden opgesteld.